Incoterms

Incoterms

Teslim Şekilleri / Sınıflandırma ve Açıklamalar

1 – Tüm Taşıma Türleri için Kullanılan Teslim Şekilleri

EXW – Ex Works

İhracatçının İş Yerinde Teslim; Tüm masraf ve riskler ithalatçıya ait olmak üzere eşyanın, ihracatçının depo ya da fabrikası gibi belirlenen yerde teslim edilmesidir.

FCA – Free Carrier

Taşıyıcıya Teslim; Eşyanın, ithalatçının belirlediği taşıyıcıya, ihracatçının ülkesinde belirlenen yerde teslim edilmesidir.

CPT – Carriage Paid To

Taşıma Ücreti Ödenmiş Teslim; Belirlenen taşıta ait taşıma bedelinin (navlun) ihracatçı tarafından ödendiği, sigorta ve diğer masrafların ithalatçıya ait olduğu teslimdir.

CIP – Carriage and In+surance Paid To

Taşıma Ücreti, Sigorta ödenmiş Teslim; İhracatçının taşıma ücreti ile sigorta masraflarını ithalatçının ülkesinde belirlenen noktaya kadar ödediği teslim şeklidir.

DAT – Delivered at Terminal

Terminalde Teslim; Tüm masraf ve riskler ihracatçıya ait olmak üzere, eşyanın ithalatçının ülkesinde belirlenen liman/terminalde araçtan boşaltılarak teslim edilmesidir.

DAP – Delivered at Place

Belirlenen Yerde Teslim; Eşya ithalatçının ülkesinde ve belirlenen adrese vergiler hariç tüm masraflar ödenmiş olarak teslim edilir.

DDP – Delivered Duty Paid

Gümrük Vergileri Ödenmiş Halde Teslim; Eşyanın ithalatçının ülkesinde tüm masraflar ve gümrük vergileri ödenmiş olarak tüm teslim edilmesidir.

2 – Deniz ve İç Sularda Kullanılan Teslim Şekilleri

FAS – Free Alongside Ship

Gemi yanında Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına yüklenmek üzere rıhtım ya da yükleme alanında teslim edilmesidir.

FOB – Free on Board

Gemide (Gemi Bordasında) Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına yüklenerek taşıma, sigorta gibi maliyet ve sorumlulukların ithalatçıya devredildiği teslim şeklidir.

CFR –   Cost and Freight

Navlun Ödenmiş Halde Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına ait taşıma bedelinin (navlun) ihracatçı tarafından ödendiği, sigorta ve diğer masrafların ithalatçıya ait olduğu teslimdir.

CIF – Cost, Insurance and Freight

Masraflar, Navlun, Sigorta Ödenmiş Teslim; Yükleme masrafları ile eşyanın ithalatçının ülkesinde belirlenen teslim alanına kadar taşıma bedeli, sigorta masrafları karşılanmış olarak teslim edilmesidir.

Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar (IMDG) Kodları

Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar (IMDG) Kodları, tehlikeli maddelerin, özellikle uyumsuz maddelerin ayrıştırılmasıyla ilgili olarak, ambalajlama, konteynır trafiği ve istifleme gibi hususları kapsayan deniz yoluyla taşınması için tek tip bir uluslararası kod olarak geliştirilmiştir.

Gemilerde tehlikeli malların ve deniz kirleticilerinin taşınması, sırasıyla, Denizde Yaşamın Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) ve Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için Uluslararası Sözleşme’de (MARPOL) düzenlenir.

SOLAS ve MARPOL’un ilgili bölümleri ayrıntılı olarak incelenmiştir ve Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar (IMDG) Koduna dahil edilmiştir, bu nedenle bu Kuralları tehlikeli malların ve deniz kirleticilerinin deniz taşımacılığı için yasal aracı haline getirmektedir. 1 Ocak 2004 itibariyle, IMDG Kodu zorunlu bir gereklilik haline gelmiştir.

Tüm taşımacılık türleri için (deniz, hava, demiryolu, karayolu ve iç suyolları) tehlikeli malların sınıflandırılması (gruplama), ilgili risk türüne göre, Birleşmiş Milletler Tehlikeli Maddelerin Taşınması Uzmanları Komitesi tarafından hazırlanmıştır. BM).


 
Class 1: Patlayıcılar

Subclass 1.1Kitle Patlaması Tehlikesi Olan Patlayıcılar

Kütle patlaması tehlikesi olan patlayıcılardan oluşur. Bir kütle patlaması hemen hemen tüm yükü anında etkiler..
Subclass 1.2Şiddetli projeksiyon tehlikesi olan patlayıcı maddeler

Yansıtma tehlikesi olan ancak kitlesel patlama tehlikesi olmayan patlayıcılardan oluşur.
Subclass 1.3Yangınla patlayıcı maddeler

Yangın tehlikesi olan ve ya küçük bir patlama tehlikesi ya da küçük bir yansıtma tehlikesi olan ya da her ikisi de kitlesel patlama tehlikesi olmayan patlayıcılardan oluşur.
Subclass 1.4Küçük yangın veya projeksiyon tehlikesi

Küçük bir patlama tehlikesi gösteren patlayıcılardan oluşur. Patlayıcı etkiler büyük ölçüde ambalaj ile sınırlıdır ve kayda değer boyut veya aralıktaki parçaların izdüşümü beklenemez. Harici bir yangın, paketin neredeyse tüm içeriğinin hemen hemen anında patlamasına neden olmamalıdır.
Subclass 1.5: Kitlesel patlama tehlikesi olan hassas olmayan bir madde
Kitlesel patlama tehlikesi olan çok hassas olmayan patlayıcılardan (1.1’e benzer bir patlama) oluşur. Bu bölünme, kitlesel bir patlama tehlikesi olan ancak bu kadar duyarsız olan, normal taşıma koşulları altında çok az başlatma, yanma ya da patlamaya geçiş olasılığının bulunduğu maddelerden oluşur.
Subclass 1.6: Son derece duyarsız maddeler

Kitlesel patlayıcı tehlikesi olmayan aşırı derecede hassas olmayan ürünlerden oluşur. Bu bölüm, sadece aşırı derecede hassas olmayan patlayıcı maddeler içeren ve kazaen inisiyasyon ya da yayılma ihtimalinin ihmal edilebilir olduğunu gösteren maddelerden oluşmaktadır.


Class 2 :Gases

Subclass 2.1: Yanıcı Gaz

Asetilen ve hidrojen gibi bir ateşleme kaynağıyla temas ettiğinde tutuşan gazlar. Yanıcı gaz gazı, hava ile hacimce% 13 veya daha az bir karışım halinde ya da 101.3 kPa’da (14.7 psi) yanıcı bir aralığa sahip olduğunda en az% 12 havaya sahip olan 101.3 kPa’da (14.7 psi) tutuşabilen herhangi bir malzeme anlamına gelir.
Subclass 2.2Yanmaz Gazlar

Ne yanıcı, ne de zehirli olan gazlar. Kriyoprezervasyon ve roket yakıtları için kullanılan kriyojenik gazları / sıvıları (-100 ° C’nin altındaki sıcaklıkları) içerir. Bu bölüm, sıkıştırılmış gaz, sıvılaştırılmış gaz, basınçlı kriyojenik gaz, çözelti içinde sıkıştırılmış gaz, asfiksi gaz ve oksitleyici gaz içerir. Yanıcı olmayan, temassız sıkıştırılmış bir gaz, ambalajda 280 kPa (40.6 psia) mutlak basınç veya 20 ° C (68 ° F) ‘de daha yüksek bir basınç gösteren ve Bölüm 2.1 veya 2.3’ün tanımını karşılamayan herhangi bir malzeme anlamına gelir.
Subclass 2.3Zehirli Gazlar

Solunduğunda, insan sağlığında ciddi yaralanma veya ölümlere neden olabilen gazlar. Solunması halinde zehirli gaz, 20 ° C veya daha düşük bir gaz olan ve 101.3 kPa’lık bir basınç anlamına gelen bir malzeme (101.3kPa’da (14.7 psi) 20 ° C veya daha düşük bir kaynama noktasına sahip olan bir malzeme anlamına gelir) insanlara toksik olarak taşıma sırasında sağlığa tehlike teşkil edecek kadar ya da insan toksisitesi hakkında yeterli veri bulunmadığı için insanlarda toksik olduğu varsayılmaktadır, çünkü laboratuvar hayvanlarında test edildiğinde 5000 ml’den fazla olmayan LC50 değerine sahiptir. m3.


Class 3: Yanıcı Sıvılar

Yanıcı bir sıvı, kolayca alev alabilen bir sıvı veya herhangi bir parlama noktası olan bir veya daha fazla bileşene sahip herhangi bir karışım anlamına gelir. Örnek olarak: aseton, dizel, benzin, gaz yağı, yağ vb. Parçacık ambalajında parlama noktasının üstünde veya üzerinde nakliye için şiddetle tavsiye edilir. Üç ana yanıcı sıvı grubu vardır. Düşük parlama noktası – parlama noktası 180 ° C’nin altında olan sıvılar. Ani parlama noktası – parlama noktası -18 ° C olan sıvılar. + 23 ° ye kadar alev parlama noktası grubu – parlama noktası + 23 ° C olan sıvılar.


Class 4: Yanıcı katı maddeler

Subclass 4.1Yanıcı katılar

Kolay tutuşan katı maddeler. Termal olarak kararsız olan ve hava katılımı olmasa bile kuvvetli bir ekzotermik ayrışmaya uğrayabilen kendinden reaktif malzemeler. Sürtünme ile yangına neden olabilecek ve yanma hızını saniyede 2,2 mm’den (0,087 inç) daha hızlı ya da tutuşabilen ve 10 dakika veya daha kısa sürede bir numunenin tüm uzunluğu boyunca reaksiyona girebilen metal tozları gösterebilen kolay yanabilen katılar.
Subclass 4.2Kendiliğinden tutuşabilen katılar

Kendiliğinden tutuşan katı maddeler. Kendiliğinden tutuşabilen malzeme, hava ile temas ettiğinde ve enerji kaynağı olmadan kendi kendine ısınmakla yükümlü olan hava veya kendinden ısıtmalı bir malzeme ile temas ettikten sonra beş dakika içinde tutuşabilen sıvı veya katı olan piroforik bir malzemedir.
Subclass 4.3: Islak olduğunda tehlikeli

Islandığında yanıcı bir gaz yayan katı maddeler. Islak malzeme, su ile temas ettiğinde, kendiliğinden yanıcı hale gelebilir veya saat başına malzeme başına kilogram başına 1 L’den daha yüksek bir oranda yanıcı veya zehirli gaz açığa çıkartan bir malzemedir.


Class 5: Oksitleyici maddeler ve organik peroksitler

Subclass 5.1Oksitleyici arac

Oksitleyici madde, genellikle oksijen vererek, başka malzemelerin yanmasına neden olan veya artıran bir malzeme anlamına gelir.
Subclass 5.2Organik peroksit oksitleyici ajan

Organik peroksit, bivalent yapıda oksijen içeren herhangi bir organik bileşik anlamına gelir ve hidrojen atomlarının bir veya daha fazlasının yerini organik radikaller ile ikame edilen hidrojen peroksit türevi olarak düşünülebilir.


Class 6:    Zehirli ve bulaşıcı maddeler

Subclass 6.1: Zehir

Nakil sırasında insan sağlığına ölüm veya ciddi tehlike oluşturabilecek toksik maddeler.
Subclass 6.2Biyolojik tehlike

Bulaşıcı madde maddesinin, bir patojen ihtiva ettiği veya içerdiğinden şüphelenildiği bilinmektedir. Bulaşıcı maddeler, patojenleri içerdiği bilinen veya makul olarak beklenen maddelerdir. Patojenler, mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, riketsiyazlar, parazitler, mantarlar) ve insanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olabilen prionlar gibi diğer maddeler olarak tanımlanır.


Class 7: Radyoaktif maddeler

Radyoaktif

Radyoaktif maddeler, iyonize radyasyon yayan maddeler veya maddelerin bir kombinasyonunu içerir.


Class 8: Aşındırıcı maddeler


Aşındırıcı 

Aşındırıcı maddeler, belirli bir süre içinde temas bölgesinde insan derisinin tam kalınlıkta yok olmasına neden olan bir sıvı veya katı anlamına gelir. Çelik veya alüminyum üzerinde ciddi bir korozyon oranına sahip bir sıvı da korozif bir malzemedir.


Class 9: Muhtelif tehlikeli maddeler

Çeşitli

Nakliye sırasında bir tehlike arz eden ancak başka herhangi bir tehlike sınıfının tanımını karşılamayan bir materyal. Bu sınıf, aşağıdakileri içerir: anestezi, zararlı veya benzeri benzer özelliklere sahip herhangi bir malzeme, bir uçuş ekibi üyesinin aşırı derecede rahatsız olmasına veya rahatsızlık vermesine neden olabilir, böylece yüksek sıcaklıktaki bir malzeme için tehlikeli bir madde veya malzemenin doğru performansını önleyebilir. Tehlikeli atık veya deniz kirletici.

Denizyolu Konteyner Ölçüleri

20´ DC / 40´ DC

Bazı ticari yazışmalarda bu tip konteynerlere “dry van” yada ” standart” denilmesine rağmen, çoğunlukla ” genel amaçlı ” terimi daha uygundur. Uluslararası kullanıma uygun olarak uzunluk ve genişlik açısından dış ölçüleri sabit , yükseklikleri farklı olabilir. ıki kapıları olup sadece bir tanesi dışa doğru açılabilmektedir.Konteynerin kapısı kapatıldığında su ve hava geçirmez özelliği vardır. Konteyner imalinde kullanılan malzeme hem taşıma kapasitesi hem de volüm göz önüne alınarak seçilir. Genellikle çelik ve aluminyum kullanılır. Çelik konteynerlerin yükleme kapasitesi daha azdır, çünkü çelik daha ağırdır.

20´ Üstü Açık / 40´ Üstü Açık

Tipik bir genel amaçlı konteynerin uzunluk ve genişlik ölçülerini taşır tek bir farkla “sabit bir üstü ” yoktur.Konteynere kapıdan sığmayacak kadar uzun/geniş olan yüklerin ancak vinç yada benzeri araçlarla üstten konabileceği durumlarda kullanılır. En çok makina, mermer levhalar, aluminyum profiller vs taşınır. Open top konteyner çoğu zaman üstten taşması olan yükler içinde kullanılır. Yükleme sonrası bir branda ile sıkıca örtülür. Tabanı, ağır yükleri taşımasından dolayı biraz daha kalındır ve özel ekipman sınıfına girdiğinden navluna genellikle surcharge (ilave masraf) eklenir.

20´ Flat Rack / 40´ Flat Rack / 40´ Kapanabilir Flat Rack

Bazen kısaca “flat” olarak da adlandırılır. Bu tip konteynerin iki kenarı ve üstü yoktur. Bazen her iki baş kısmıda yerinden çıkarılabilir. Flat konteyner her iki yandan ve üstten taşmalı malların yüklenmesine uygunluğu nedeniyle navluna oldukça fazla surcharge eklenebilir. Konteynerin tabanı çok kalındır.

40´ High Cube / 45´ High Cube

Bu tip konteynerler nispeten hafif fakat volümü yüksek malların taşınmasında kullanılır. Yükseklikleri normal 40´ konteyner oranla 30 cm daha fazladır.

40´ Reefer / 40´ High Cube Reefer / 45´ High Cube Reefer

Konteynere takılan ve elektrik ya da disel motor ile çalıştırılan bir soğutma ünitesi ile, genellikle gıda ürünleri başta olmak üzere, diğer yüklerinde soğutma kontrollü olarak taşınmasında kullanılır.

20’Dc Konteyner Ölçüleri
Uzunluk 5,897 mm 19 ft 4.17 in
Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
Yükseklik 2,390 mm 7 ft 9.90 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
Yükseklik 2,280 mm 7 ft 5.45 in
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg (24,000 kg) 67,200 lb (52,910 lb)
Dara 2,240 kg (2,290 kg) 4,940 lb (5,050 lb)
Max Yükleme 28,240 kg (21,710 kg) 62,260 lb (47,860 lb)
Yükleme Hacmi 33.0 metre küp 1,169 feet
küp
40′ High Cube Konteyner Ölçüleri
Uzunluk 12,031 mm 39 ft 5.66 in
Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
Yükseklik 2,695 mm 8 ft 10.12 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
Yükseklik 2,585 mm 8 ft 5.75 in
Ağırlık
Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg) 71,650 lb (67,200 lb)
Dara 3,940 kg (3,990 kg) 8,690 lb (8,880 lb
Max Yükleme 28,560 kg (26,490 kg) 62,960 lb (58,400 lb)
Yükleme Hacmi 76.0 metre küp 2,689 feet küp(2,684)
20′ Open-Top Konteyner Ölçüleri
Uzunluk 5,893 mm 19 ft 4.21in
Genişlik 2,346 mm 7 ft 8.36 in
Yükseklik 2,384 mm 7 ft 9.74 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,338 mm 7 ft 8.05 in
Yükseklik 2,244 mm 7 ft 4.35 in
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg (24,000 kg) 67,200 lb (52,910 lb)
Dara 2,320 kg (2,450 kg) 5,120 lb (5,400 lb)
Max Yükleme 28,160 kg (21,550 kg) 62,080 lb (47,510 lb)
Yükleme Hacmi 33 metre küp 1,155 feet küp
20′ Reefer Konteyner Ölçüleri
Uzunluk 5,458 mm 17 ft 10.76 in
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,262 mm 7 ft 5.06 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,267 mm 7 ft 5.10 in
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg (24,000 kg) 67,200 lb (52,910 lb)
Dara 3,120 kg (2,960 kg) 6,880 lb (6,530 lb)
Max Yükleme 27,360 kg (21,040 kg) 60,320 lb (46,380 lb)
Yükleme Hacmi 28.0 metre küp 1,000 feet küp
20′ Flatrack Konteyner Ölçüleri
İç Ölçüleri
Uzunluk 5,958 mm 19 ft 4.17 in
Genişlik 2,018 mm 6 ft 7.45 in
Yükseklik 2,077 mm 6 ft 9.77 in
Max Brüt 30,480 kg 67,200 lb
Dara 2,720 kg 6,000 lb
Max Yükleme 27,760 kg 62,120 lb
Yükleme Hacmi 25 metre küp 882 feet küp
40’Dc Konteyner Ölçüleri
Uzunluk 12,031 mm 19 ft 4.17 in
Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
Yükseklik 2,390 mm 7 ft 9.90 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
Yükseklik 2,280 mm 7 ft 5.45 in
Ağırlık
Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg) 71,650 lb (67,200 lb
Dara 3,750 kg (3,770 kg) 8,270 lb (8,310 lb)
Max Yükleme 28,750 kg (26,710 kg) 63,380 lb (58,890 lb)
Yükleme Hacmi 68.0 metre küp 2,385 feet küp(2,379)
40′ Open-Top Konteyner Ölçüleri
Uzunluk 12,032 mm 39 ft 5.31in
Genişlik 2,346 mm 7 ft 8.36 in
Yükseklik 2,381 mm 7 ft 9.74 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,338 mm 7 ft 8.05 in
Yükseklik 2,244 mm 7 ft 4.35 in
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg 67,200 lb
Dara 4,120 kg 9,080 lb
Max Yükleme 26,360 kg 58,120 lb
Yükleme Hacmi 66 metre küp 2,346 feet küp
40′ Reefer Konteyner Ölçüleri
Uzunluk 11,587 mm 38 ft 0.29 in
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,539 mm 8 ft 4.00 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,572 mm 8 ft 5.40 in
Ağırlık
Max Brüt 34,000 kg (30,480 kg) 74,960 lb (67,200 lb
Dara 4,700 kg (4,800 kg) 10,360 lb (10,580 lb)
Max Yükleme 29,300 kg (25,680 kg) 74,960 lb (56,620 lb)
Yükleme Hacmi 67.0 metre küp 2,378 feet küp
40′ Flatrack Konteyner Ölçüleri
İç Ölçüleri
Uzunluk 11,986 mm 39 ft 3.89 in
Genişlik 2,236 mm 7 ft 4.03 in
Yükseklik 1,968 mm 6 ft 5.48 in
Max Brüt 45,000 kg 13,180 lb
Dara 5,980 kg 7 ft 5.45 in
Max Yükleme 39,020 kg 86,030 lb
Yükleme Hacmi 53 metre küp 1,862 feet küp
  • 2002´den itibaren 20´ çelik soğutuculu konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 30,480 kg dir.
  • 2002´den itibaren 40´ çelik soğutuculu konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 34,000 kg dir.
  • 1999´dan itibaren 40´ aliminyum soğutuculu konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 32,500 kg dir.